AP DSC SGT Syllabus 2022 | AP TET cum TRT తెలుగు/ English SGT Syllabus Model Papers 2022

@careers99

AP DSC (SGT) Syllabus 2022 and Exam Pattern for Aptitude Test had given here. Applied Candidates of State Council Educational Research & Training, Andhra Pradesh Recruitment can have a look at this article to get and download the Latest Required AP SCERT AP DSC 2022 (SGT) Exam Syllabus along with Exam Pattern. Here regularly we are updating all Latest Government Jobs Exam Syllabus PDF along Exam Pattern. Before going to attend for you should know the Syllabus and Exam Pattern for AP DSC 2022 SGT Exam Syllabus.

AP DSC SGT Exam Pattern & Syllabus 2022

For those who have Qualified in AP TET cum TRT 2018/ 2019 తెలుగులో  may now start preparing for the APDSC Exam because Competitive Exams need more concentration and more practice. Exam Pattern and Syllabus are very important for Preparation of AP DSC 2022 (SGT) Exam.

AP TRT SGT Exam Pattern 2022

G.K &  current Affairs 10 Marks
Perspectives of Education 5 Marks
Classroom implications Educational Psychology 10 Marks
Content &   Methodologies 50+25 = 75 Marks
Total 100 Marks

AP DSC Syllabus (PART – A)

1. GENERAL KNOWLEDGE AND CURRENT AFFAIRS (Marks: 10)

Please Read Latest GK Year Book and Current Affairs Papers. Careers99 will Provide all Current Affairs to you soon. Keep visiting.

2.PERSPECTIVES IN EDUCATION (Marks: 05)

History of Education :

 • The Education in Ancient India – Pre-Vedic and Post-Vedic period, Medieval Education.
 • Education in Pre Independent era – Woods Despatch (1854), Hunter Commission (1882), Hartog Committee (1929), Sargent Committee (1944).
 • Education in Post Independent era – Mudaliar Commission (1952-53), Kothari Commission (1964-66), Ishwarbhai Patel committee (1977), NPE-1986, POA- 1992

Teacher Empowerment:

Need, interventions for empowerment, Professional code of conduct for teachers, Teacher motivation, Professional development of Teachers and Teacher organizations, National / State Level Organizations for Teacher Education, Maintenance of Records and Registers in Schools.

Educational Concerns in Contemporary India:

 • Democracy and Education, Equality, Equity, Quality in Education, Equality of Educational opportunities.
 • Economics of Education, Education as Human Capital, Education and Human Resource Development, Literacy – Saakshar Bharat Mission.
 • Population Education, Gender – Equality, Equity and Empowerment of Women, Urbanization and migration, Life skills.
 • Adolescence Education
 • Health and Physical Education
 • Inclusive Education – Classroom Management in Inclusive Education
 • Role of Education in view of Liberalization, Privatization and Globalization
 • Value Education, Peace Education
 • Programmes and Projects – APPEP, DPEP, Sarva Siksha Abhiyan, National Programme for Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL), Rashtriya Madhyamika Siksha Abhiyan(RMSA), Rashtriya Aveshekar Abhiyan (RAA), KGBVs, Model Schools.
 • Incentives and special provisions – Mid Day Meals, Free Books, Scholarship, Awards, Welfare Hostels, Transportation.
 • Current Trends in Education – Badi pelusthondi, Badi ki Vasta, Mavuru – Mana Badi, Vidyanjali, Swacha Patasala, Inspire, Kalavutsav.

Acts / Rights

 • Right of Children to Free and Compulsory Education Act – 2009
 • Right to Information Act – 2005
 • Child Rights
 • Human Rights.

National Curriculum

Framework, 2005: Perspective, Guiding Principles, Learning and Knowledge, Teaching-Learning Process, Assessment, Systemic Reforms.

3.Classroom implications Educational Psychology – 10 Marks

 1. Individual differences: Inter and intra individual differences, meaning, nature and theories of intelligence with special emphasis to multiple intelligence, IQ, assessment of intelligence, EQ, Creativity. Attitude, Aptitude, Interest, Habit and its Influence on Intelligence – Class room implementation.
 2. Learning: Theories and approaches of learning, learning curves, Factors, Phases, Dimensions of learning, Types of learning, Transfer of learning. Memory, Forgetting, Learning and assessment– Class room implementation.
 3. Personality: Nature, characteristics and theories of personality, factors of Personality, Assessment of Personality, Mental health, Adjustment, Stress – nature, Symptoms and management. Emotional intelligence, Management of emotions – Classroom implementation.

AP DSC Syllabus (PART – B)

CONTENT & METHODOLOGIES (50 + 25 = 75 Marks)

This Syllabus varies with Respective Language. Please Download pdf of APDSC Syllabus from below link.

Telugu: 

1) ( 3 వ తరగతి నుండి 8 వ తరగతి వరకు గల ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు వాచకాలలో పాఠ్యభాగ విషయాలు )
ఎ ) కవి పరిచయాలు
బి ) పాత్రలు
సి ) ఇతివృత్తాలు
డి ) సందర్భాలు
ఈ ) నేపధ్యాలు
ఫ్ ) విధ్యా ప్రమాణాలు
2) పదజాలం :
ఏ ) అర్ధాలు
బి ) పర్యాయపదాలు
సి ) నానార్ధాలు
డి ) వ్యుత్పత్యర్ధాలు
ఈ) జాతీయాలు
ఫ్ ) సామెతలు – వివరణ, గుర్తించడం .
జి) పొదుపు కధలు
3) భాషాంశాలు :
ఎ ) విభక్తి ప్రత్నయాలు
బి ) ఔపవిభక్తికాలు
సి ) పారిభాషిక పదాలు – ( దృత ప్రకృతికాలు, కళలు, ఆమ్రేడితం, సంధి, వచనాలు, కాలాలు, లింగాలు,
సమాసం, ఆగమం, ఆదేశం, బహుళం)
డి ) సంధులు – తెలుగు సంధులు – ( అత్వ, ఇత్వ, ఉత్వ, యడాగమ, సరళాదేశ, ఆమ్రేడిత , ద్వికుక్తటకార, గసదధవాడేశ సంధులు,)
సంస్కుత సంధులు – ( సవర్ణదీర్ఘ , గుణ, యనాదేశా, వృద్ధి సంధులు .)
ఈ) సమాసాలు – ( ధ్వంద్వ, ద్విగు, తత్పురుష సమాసాలు)
ఫ్ ) ఛందస్సు – గుణవిభజన, గణాల గుర్తింపు
జి) అలంకారాలు  –
వృత్యనుప్రాస, చేకానిప్రాస, అంత్యానుప్రాస ( శబ్దాలంకారాలు ) ఉపమా, ఉత్ప్రేక్ష, అతిశయోక్తి
( అర్దాలంకారాలు). అలంకారాలు గుర్తించుట, లక్ష్య లక్షణ సమన్వయము చేయుట
హా ) వాక్యాలు – ఆశ్చర్యార్ధక, విద్యార్ధక, నిషేదార్ధక, అనుమాత్యర్ధక, సామర్ద్యార్ధక, సందేహార్ధక, ఆశీరర్ధక, ప్రార్ధనార్ధక, ప్రస్నార్ధక, హేత్వర్ధక, కర్తరి, కర్మాణి, వాక్యాలు)

తెలుగు బోధనా పద్ధతులు : 3 మార్కులు 

ప్రాధమిక స్థాయిలో భాషాభివృద్ధి మరియు అవగాహన 
ప్రధమ సంవత్సరం :-
ప్రాధమిక స్థాయిలో భాషా సామర్ధ్యాల అభివృద్ధి
పాఠ్యపుస్తకాలు – బోధన శాస్త్రంపై అవగాహన
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భాషాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
తరగతి గది ప్రణాళిక – భాషాభ్యసనం – మదింపు
ద్వితీయ సంవత్సరం :
భాష – సమాజం
బాషా సామర్ధ్యాలను అభివృద్ధి పరచడం
భాషావనరులు వాటి వినియోగం భాషాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
భాషాభ్యసనం ఆశించిన ఫలితాలు – వ్యూహాలు
భాష – భోధనాభ్యసన ప్రక్రియల నిర్వహణ – ప్రణాళికలు
భాషా మూల్యంకనం

AP DSC SGT Syllabus 2018 pdf Download

AP DSC SGT Syllabus 2018 pdf Download in Telugu (తెలుగులో)

AP DSC Model Papers & Previous Papers 2022

Download AP DSC Model Papers from below links and Practice thoroughly. Click Here for AP DSC SGT Previous Papers and Model Papers and Material. Click Here